Algemene voorwaarden 7vs7

download

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. 7vs7: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Futenweide 18, 3993DR te Houten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65334671.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 7vs7 een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen 7vs7 en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee 7vs7 zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot deelname, door de deelnemers, aan de competitie(s).
 4. Competitie: iedere (bedrijfs)voetbalcompetitie waaraan in het kader van de overeenkomst door deelnemers wordt deelgenomen.
 5. Deelnemers: de partijen die in het kader van de overeenkomst als spelers deelnemen aan de competitie.
 6. Website: 7vs7.nl.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 7vs7 en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld, zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van 7vs7 vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van 7vs7 dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Voor totstandkoming van de overeenkomst is vereist dat de wederpartij het op de website aangeboden inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult en verstuurt door op de “versturen”-button te klikken. Voordat de wederpartij haar aanmelding kan versturen, dient zij akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Op het moment dat de voor de inschrijving verschuldigde kosten door 7vs7 zijn ontvangen, komt de overeenkomst tot stand, echter geschiedt deelname aan de competitie onder het voorbehoud dat zich, naar het oordeel van 7vs7, voldoende teams zullen aanmelden. In geval zich onvoldoende teams aanmelden, zullen de aan de inschrijving verbonden kosten worden gerestitueerd. Restitutie geschiedt binnen zeven dagen nadat 7vs7 bekend is geworden dat de competitie om de bedoelde reden geen doorgang kan vinden.
 5. Inschrijving heeft behoudens de opzeggingsmogelijkheden als bedoeld in artikel 7, tevens betrekking op vervolgcompetities, waarvoor de wederpartij opnieuw deelnamekosten is verschuldigd. In geval wat betreft de inhoud of omvang van de vervolgcompetitie redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd dat stilzwijgende verlenging van de overeenkomst plaatsvindt, eindigt de overeenkomst van rechtswege indien de competitie waarvoor is ingeschreven is geëindigd. Vervolgcompetities worden tevens georganiseerd onder het voorbehoud dat daarvoor naar het oordeel van 7vs7 voldoende teams beschikbaar zijn. Eventueel reeds voor vervolgcompetities betaalde gelden worden binnen zeven dagen nadat 7vs7 bekend is geworden dat de vervolgcompetitie om de bedoelde reden geen doorgang kan vinden, gerestitueerd. Voor zover nog geen betaling voor vervolgcompetities heeft plaatsgevonden, vindt kwijtschelding van de bedoelde gelden plaats en geldt de overeenkomst als beëindigd.
 6. In geval inschrijving aan de hand van een wachtlijst geschiedt, is de wederpartij de deelnamekosten niet eerder verschuldigd dan nadat zich een beschikbare plaats voordoet in de competitie waarvoor zij haar team heeft aangemeld. Geschiedt inschrijving aan de hand van een wachtlijst niet uitdrukkelijk voor een bepaalde competitie die gehouden wordt gedurende een bepaalde periode, dan wordt geacht dat inschrijving op de wachtlijst van toepassing is op willekeurige competities die voor dezelfde deelnamekosten als die in het aanbod zijn vermeld, worden aangeboden.
 7. Voor elke competitie is vooruitbetaling van de deelnamekosten vereist. 7vs7 is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de aanmelding van de wederpartij dan wel verder uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling volledig door 7vs7 is ontvangen.
 8. 7vs7 is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 9. Reeds verrichte betalingen komen, behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, nimmer voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 4. |  GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek (BW) is niet op de overeenkomst van toepassing omdat artikel 6:230p BW onder 2 dit uitsluit voor overeenkomsten tot het verrichtten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien deze voorzien in een bepaalde periode van nakoming.

ARTIKEL 5. |  DE COMPETITIE, DEELNAMEKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van 7vs7 vermeldt uitdrukkelijk de deelnamekosten die de wederpartij per competitie is verschuldigd. Deze kosten dienen middels overboeking te worden voldaan, binnen 10 dagen na factuurdatum, op de door 7vs7 voorgeschreven wijze. In geval de start van de competitie plaatsvindt binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, dient betaling per ommegaande te geschieden.
 2. 7vs7 is steeds gerechtigd de deelnamekosten voor vervolgcompetities te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zal 7vs7 de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis stellen uiterlijk drie maanden vóór aanvang van de nieuwe competitie.
 3. Teams bestaan uit ten minste zeven deelnemers. De wederpartij is bij elke wedstrijd verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende deelnemers binnen haar team. Deelnemers dienen ten minste de leeftijd van 18 jaren te hebben bereikt.
 4. 7vs7 stelt een gekwalificeerde scheidsrechter beschikbaar, doch kan het voorkomen dat niet steeds een scheidsrechter vanwege 7vs7 aanwezig kan zijn. In een voorkomend geval dient het team dat door 7vs7 als thuisploeg van een wedstrijd wordt aangewezen, voor een scheidsrechter zorg te dragen. Deze persoon dient ten minste de leeftijd van 18 jaren te hebben bereikt en hoeft verder niet over bepaalde kwalificaties te beschikken.
 5. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van shirts of hesjes voor hun deelnemers. Deze shirts of hesjes dienen voor alle teamgenoten niet-onderscheidend te zijn en duidelijk te onderscheiden zijn van de shirts of hesjes van tegenstanders. Om laatstbedoelde reden dienen teams te beschikken over twee sets shirts of hesjes van verschillende kleur ten einde steeds te garanderen dat de twee tegenoverstaande teams voldoende te onderscheiden zijn. Het team dat door 7vs7 als uitspelend team wordt aangewezen, is gehouden zich aan te passen aan de teamkleuren van de “thuisspelende” tegenstander.

ARTIKEL 6. |  VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Eventuele aanwijzingen door of vanwege 7vs7 of de exploitant van de accommodatie gegeven, dienen te allen tijde strikt te worden opgevolgd.
 2. 7vs7 behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen of deze personen van de accommodatie te verwijderen indien zij ontoelaatbare verstoring van de orde en/of schade veroorzaken, zulks na goed overleg met wederpartij.

ARTIKEL 7. |  DUUR EN OPZEGGING

 1. De overeenkomst eindigt, behoudens het bepaalde in artikel 3.5, door opzegging door de wederpartij met inachtneming van een termijn van twee maanden vóór aanvang van de volgende door 7vs7 aangeboden competitie. Opzegging door de wederpartij heeft nimmer invloed op de eerste competitie waarvoor is ingeschreven. Voorts heeft opzegging nimmer invloed op lopende competities.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Opzegging door 7vs7 kan te allen tijde geschieden indien:
 • 7vs7 geen nieuwe competities organiseert of kan organiseren;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van 7vs7 kan worden gevergd.
 1. Indien de wederpartij niet tijdig opzegt, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 2. Indien 7vs7 de overeenkomst gedurende een lopende competitie of vóór aanvang van de competitie opzegt als gevolg van een niet aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid, maakt de wederpartij aanspraak op evenredige restitutie van de deelnamekosten naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de overeenkomst zonder aanspraak te maken op vergoeding van verdere schade.

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT

 1. 7vs7 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien 7vs7 bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te declareren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 7vs7 is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst 7vs7 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is 7vs7 gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door een aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van 7vs7 kan worden gevergd.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 7vs7 op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die 7vs7 ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien 7vs7 de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Competities vinden plaats op de daartoe door 7vs7 aangewezen locatie. Deze accommodatie wordt beschikbaar gesteld en beheerd door een derde partij. Deelname aan de competitie en gebruik van de accommodatie geschiedt op eigen risico van de deelnemer. 7vs7 is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming van de exploitant van het sportpark, evenmin als voor enige blessure of enig letsel van de deelnemer in verband met de deelname aan wedstrijden. De wederpartij vrijwaart 7vs7 van alle aanspraken van deelnemers ter zake.
 2. Voorts is 7vs7 niet verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van de bij het sportpark behorende voorzieningen en faciliteiten, zoals de kantine en kleedruimten. Gebruik van deze faciliteiten en voorzieningen geschiedt tevens voor eigen risico van de deelnemer. Elke aansprakelijkheid van 7vs7 ter zake is uitgesloten.
 3. De wederpartij zal de accommodatie slechts (doen) gebruiken overeenkomstig de bestemming van de accommodatie en voor zover dat voor de deelname aan de competitie en het gebruik van de beschikbaar gestelde faciliteiten en voorzieningen nodig is. De wederpartij is aansprakelijk voor het doen en nalaten van de deelnemers van haar team. De wederpartij vrijwaart 7vs7 van alle aanspraken van de exploitant van het sportpark vanwege oneigenlijk gebruik van de accommodatie en daaraan door deelnemers betrokkende schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt.
 4. 7vs7 is niet aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan, van eigendommen van wederpartij of deelnemers.
 5. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van 7vs7 mocht bestaan, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 7vs7 betrekking heeft.
 6. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van 7vs7, zal de wederpartij 7vs7 vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens 7vs7.

 ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van 7vs7 aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. 7vs7 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen hebben geen betrekking op overeenkomsten die reeds vóór de totstandkoming van deze wijzigingen tot stand zijn gekomen.