Privacyverklaring

7vs7, gevestigd aan Futenweide 18, 3993 DR  HOUTEN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65334671 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.7vs7.nl
7vs7
Futenweide 18
3993 DR  HOUTEN
+31645343111

Persoonsgegevens die wij verwerken

7vs7 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ook verwerken wij persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

U bent verplicht deze gegevens op te geven om aan onze wettelijke verplichting te voldoen en om u een factuur te kunnen sturen met hierop alle verplichte gegevens/eisen die zijn opgesteld door de Belastingdienst. Tevens bent u verplicht deze gegevens op te geven, zodat wij bij vragen persoonlijk contact met u kunnen opnemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@7vs7.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

7vs7 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opstellen van de factuur / afhandeling van de betaling
– Het verzenden van mail over nieuwe diensten/evenementen/nieuwsbrief over de door u afgenomen dienst(en) en/of reclamefolder
– Om  u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

7vs7 verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contractuele en wettelijke verplichting

U bent verplicht de genoemde gegevens onder het kopje “Persoonsgegevens die wij verwerken” op te geven om aan onze wettelijke verplichting te voldoen en u een factuur te kunnen sturen met hierop alle verplichte gegevens/eisen die zijn opgesteld door de Belastingdienst. Tevens bent u verplicht deze gegevens op te geven, zodat wij u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Indien u ons niet alle benodigde gegevens verstrekt is het mogelijk dat u de dienst(en) niet kunt afnemen of dat wij u niet kunnen informeren over wijzigingen van onze dienst(en), evenementen en producten.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Grondslagen die te gronde liggen voor het verwerken van persoonsgegevens

Toestemming: De betrokkene geeft toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het opstellen van de factuur/afhandeling van de betaling, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u te informeren over nieuwe of wijzigingen van onze diensten, evenementen en producten.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

7vs7 neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 7vs7) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

7vs7 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze verstuurde facturen worden in verband met de belastingwetgeving minimaal 7 jaar lang bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

7vs7 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

7vs7 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 7vs7 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@7vs7.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

7vs7 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

7vs7 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@7vs7.nl